از آخرین بروزرسانی وبلاگم ۵۱۲ روز گذشته ، دوباره این دامین را تمدید کردم تا شاید با یک طرح ریزی مجدد بنویسم .