گیره یا پرنده ؟

گیره یا پرنده ؟

نگه دارنده کتاب

نگه دارنده کتاب

 

جا خودکاری

جا خودکاری

 

جا کلیدی

جا کلیدی

 

نت هایتان همیشه جلوی چشم هستند

نت هایتان همیشه جلوی چشم هستند

 

کارت ویزیت یا گلدون ؟

کارت ویزیت یا گلدون ؟

 

سیم سیار

سیم سیار

 

مارکر

مارکر

 

لیوان

لیوان

 

یخچال رومیزی

یخچال رومیزی

 

بدون شرح !

بدون شرح !

 

سطل آشغال برای بسکتبالیست ها

سطل آشغال برای بسکتبالیست ها